Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Stres a „vyhoření“ u profesionálů pracujících s lidmi
Autor: Dana Švingalová
Nakladatelství: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Město: Liberec
Rok vydání: 2006
Počet stran: 82
ISBN: 80-7372-108-8
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

„S problematikou stresu se setkáváme každodenně všichni. Stres je nedílnou součástí života od raného dětství. Provází ho celým životem. V dospělosti, tedy v produktivním věku, kdy je obvykle člověk zapojen do pracovního procesu, se setkáváme navíc s problémem tzv. pracovního stresu...“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Kniha je prvotně určená studentům, ovšem přínosem může být pro všechny, které toto téma zajímá. Publikace je psána tak, že ji pochopí i laik. Kromě úvodu obsahuje monografie pět přehledný kapitol. Kniha se nejprve věnuje problematice stresu. Seznamuje čtenáře s vymezením pojmu stresu, fázemi reakcí na stres, stresory a stresovými situacemi, faktory ovlivňující stres a projevy stresu. Dále se autorka zaměřuje na úspěšné strategie zvládání stresu, ale také na poruchy vyvolanými stresem. Těmi jsou především akutní reakce na stres a posttraumatická stresová porucha. Více rozebrána je také posttraumatická stresová porucha u dětí. Další kapitola se týká syndromu vyhoření (fáze vývoje, rizikové profesní skupiny, a rizika syndromu vyhoření a prevence a léčba syndromu vyhoření). Přiblížíte si také syndrom vyhoření u některých profesních skupin, konkrétně u učitelů, policistů a sociálních pracovníků. Při čtení knihy oceníte mnohé podnadpisy, zvýraznění důležitých částí tučným písmem, shrnutí u každé kapitoly, podněty k dalšímu studiu, úlohy atd. Na konci publikace najdete seznam použitých zdrojů. Monografie je velmi přehledná.

název knihy : Deprese a stres: Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy

Autor: Erik Herman, Pavel Doubek
Nakladatelství: Maxdorf
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 94
ISBN: 978-80-7345-157-8
cena : 195 Kč
Anotace

„Vystavení stresu může vést k nepříjemným emocím, např. úzkosti a depresi. Může přispívat rovněž ke vzniku lehké či těžké psychické či tělesné nemoci. Avšak reakce různých jedinců na stresové události se velmi různí. Někteří lidé při setkání se stresovou situací začnou trpět psychickými nebo tělesnými obtížemi, zatímco jiní lidé netrpí žádnými potížemi.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Kniha není zaměřená pouze na syndrom vyhoření, ale jak název napovídá, tak se zabývá především stresem a depresemi. Stres je však hlavními činitelem syndromu vyhoření, a tak má tata kniha pro dané téma velký význam. Publikace se nejdříve soustředí na stres a psychické reakce na něj. Dále dochází k charakteristice negativní životní událostí a průběhu deprese. Jsou tu typy psychických poruch, další proměnné, které ovlivňují vznik deprese atd. Autoři se také soustředí na dědičné vlivy a možnosti měření životní události atd. Významná je také kapitola o zvládání stresu, duševní hygieně a prvenci syndromu vyhoření v medicínských profesích. Zde se autoři zaměřují na stres a pracovní výkon, návyková rizika a zdravotnické profese, rizikové faktory práce s pacienty, syndrom vyhoření a prevenci stresu a duševní hygieny. V monografii je také více o metodice práce (kritéria pro vstup do sledování, cíle práce, sledované charakteristiky probandů, použité škály) a výsledcích. Je tu i diskuse týkající se deprese a stresu, např. určení vztahu mezi klinickým dojmem v průběhu studie a dominantním typem životní události, multivariační analýza vztahu nezávisle proměnné vzhledem k měření stavu pacienta atd. Kniha je velmi pěkně členěná do mnoha menších kapitol. Má přehledné tabulky. Pro lepší používání publikace tu také najdete seznam použitých zkratek, medailonky autorů a přehledný rejstřík.

název knihy : Syndrom vyhoření v práci a osobním životě

Autor: Angelika Kallwass
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 139
ISBN: 978-80-7367-299-7
cena : 209 Kč
Anotace

„Cítím se vyčerpaný“. „Už nemohu.“ Stále více lidí se dostává do situací, kdy jako by jim docházely síly, cítí se přetížení, nervózní a vystresovaní. Od těchto pocitů celkového stavu vyčerpání je jen malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření.V takovém případě se jedná o vážný zdravotní problém, který se týká jak naší psychické, tak naší fyzické stránky.Jeho příčiny přitom tkví nejčastěji v příliš vysokých pracovních, společenských, ale i rodinných očekáváních.


Naše recenze

Publikace je určená všem, kteří se zajímají o psychické a fyzické vyčerpání, které se projevuje jako syndrom vyhoření. Dozvíte se mnoho zajímavých informací, které vám mohou pomoci tomuto syndromu předejít. Kniha má tři díly. První díl je zaměřený na práci a společnost a dozvíte se v něm více o mobbingu na pracovišti, stresu, nevytíženosti, přetížení a ztrátě orientace a o strachu ze ztráty místa. Druhý díl se týká rodiny a partnerského vztahu. V této kapitole najdete informace o vyhořelosti ženy na všech frontách (hospodyně, matka, milenka…), o trvajícím napětí, co způsobí nemocné dítě či stavba domu. Poslední část knihy se věnuje osobním dispozicím, konkrétně narušení pocitu vlastní hodnoty, tomu, kolik toho je vlastně člověk schopen snést, o perfekcionalismu a výkonnosti. Na konci knihy poděkování. Kniha je velmi dobře strukturovaná. Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněné do mnoha menších podkapitol. Celkově je kniha přehledná a dobře se čte.

název knihy : O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry

Autor: Ivana Batošíková
Nakladatelství: Národní centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně
Město: Brno
Rok vydání: 2006
Počet stran: 86
ISBN: 80-7013-439-9
cena : 136 Kč
Anotace

„Téma vyhoření není ve zdravotnictví neznámým pojmem. Ve světě se jeho výzkumu věnují asi 30 let, u nás je tomuto tématu intenzivněji věnována pozornost posledních asi 10 let. Syndrom vyhoření byl u nás zpočátku spíše okrajově zmiňován ve zdravotnické literatuře, zatím jediná monotematická publikace autora J. Křivohlavého vyšla v roce 1998.“ (z úvodu knihy)


Naše recenze

Po úvodu následuje první kapitola, která se týká profese sestry a stresu. Dozvíte se více o stresu, zátěži ve zdravotnictví, zátěži v práci sestry, o vztahu sestra – lékař, ochranných faktorech profese sestry a o podmínkách vzniku vyhoření u sester. Dále se kniha zaměřuje na syndrom vyhoření, konkrétně na to, jak se odlišuje vyhoření od jiných jevů, o podílu osobnosti na vzniku vyhoření, pracovních podmínkách vedoucích k vyhoření, dopadech vyhoření na práci s lidmi, na stádia vývoje vyhoření a výzkumech v oblasti vyhoření. Poslední oddíl knihy se věnuje prevenci syndromu vyhoření. Čtenáři se dozví o prevenci vyhoření na úrovni jednotlivce, ale i na úrovni organizace. Získají informace o týmové spolupráci, doporučení pro vedoucí pracovníky, o podpoře a rozvoji týmové spolupráci, supervizi ve zdravotnictví a jsou zde i příklady z praxe. Publikace je pěkně členěná a velmi přehledná. Nejdůležitější informace jsou zvýrazněné tučným písmem. Kniha se dobře čte. Najdete tu i konkrétní testy na syndrom vyhoření a také doporučenou literaturu, která vám poskytne další zajímavé informace.

název knihy : Jak neztratit nadšení

Autor: Jaro Křivohlavý
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 1998
Počet stran: 131
ISBN: 80-7169-551-3
cena : nelze běžně zakoupit, pouze knihovny
Anotace

Vstupujeme do života s určitou mírou energie. S nadšením se vrháme do profesionální činnosti, s láskou vstupujeme do manželství. S nadějí očekáváme, že se nám podaří uskutečnit to, nač se těšíme. Po určité době však tam, kde jsme se setkali s překážkami, těžkostmi a neúspěchy, toto počáteční nadšení ztrácíme.


Naše recenze

V úvodu se dozvíte, komu je tato kniha určená a případ ztráty nadšení. V první části vás autor blíže seznámí s procesem psychického vyhoření. Dozvíte se více o příznacích, pocitech, o tom, co vede k psychickému vyhoření a kde se s ním setkáváme. Také tu najdete metody zkoumání, definici a odlišení burn-out od jiných negativní psychických stavů (stres, deprese, únava, odcizení, existenciální neuróza). Přečte si i o průběhu onemocnění - o fázích a o hlubším pohledu na průběh propadu do burn-out. Ve druhé části publikace autor radí jak předcházet a zvládat psychické vyhoření, zaměřuje se také na interní individuální možnosti prevence - smysluplnost žití, stresory a salutory a osobnostní charakteristiky. Více se autor rozepisuje i o externích vlivech v prevenci a zvládání – sociální opora, dobré vztahy mezi lidmi, kladné hodnocení druhých lidí a pracovní podmínky. Dále se seznámíte s drobnými radami pro prevenci a zvládání a na konci knihy je 59 způsobů jak se bránit stresu, distresu a syndromu vyhoření. Kniha je psána čtivě, je dobře strukturovaná, je zde spoustu praktických rad a na konci knihy najdete další doporučenou literaturu, ze které je čerpáno a na kterou je možné se obrátit, budete-li mít o problematiku větší zájem.

název knihy : Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout

Autor: Christian Stock
Překlad : Natalie Vrajová
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 103
ISBN: 978-80-247-3553-5
cena : 160-180 Kč
Co najdete v knize

Kniha je členěná do čtyř velkých kapitol, které mají ještě další podkapitoly. V úvodu knihy si přečtete předlohu a více informací se dozvíte i o autorovi. V první kapitole si čtenáři přiblíží vyhoření, a to jak se liší od stresu a deprese, jaké jsou příčiny vyhoření, vývoj syndromu a na konci kapitoly si budete moci udělat test, který vám odpoví na co, zda jste syndromem vyhoření ohrožení. V druhé kapitole vám autor přiblíží rizikové faktory v zaměstnání a ve třetí kapitole auto více rozebere rizikové faktory osobnostní. Sem spadají vzorce chování, popohánějící mechanismy a dočtete se i o nízké odolnosti. V poslední kapitole se dozvíte, jak se chránit před syndromem vyhoření. V kapitole je mnoho praktických rad jak nakládat s časem, o formulaci cílů, řešení svých pracovních situacích, o změnách postoje a další faktory, které vás budou chránit před vyhořením.


Naše shrnutí

Kniha je určená všem, kteří se chtějí více dozvědět o syndromu vyhoření a případně tuto nemoc zvládnout. Kniha je vhodným návodem. Publikace je členěná do mnohých přehledných kapitol. Pro lepší představu nabízí mnoho příkladů, ale i testů a praktických přiblížení syndromu. Lepší představu si také utvoříte díky mnohým tabulkám a náčrtkům, které kniha obsahuje. Na konci knihy najdete seznam použité literatury, ale také seznam doporučené literatury, která by vás mohla v souvislosti s touto problematikou zajímat. Na konci publikace jsou i další knihy z edice „Poradce pro praxi“.

název knihy : Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky

Autor: Istifan Maroon
Překlad : Kateřina Lepičová
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 151
ISBN: 978-80-262-0180-9
Co najdete v knize

Syndrom vyhoření je onemocnění, které může potrápit mnohé lidi. Často se vyskytuje především u sociálních pracovníků. Touto problematikou se zabývá Istifam Maroon. Po předmluvě a úvodu knihy následuje kapitola Charakteristika vyhoření, která vám přiblíží závěry výzkumu a definici vyhoření, prožívání symptomu vyhoření, vyhoření jako proces (různá jeho hlediska) a známky vyhoření u sociálních pracovníků. Další kapitola se věnuje nástrojům pro diagnózu a měření vyhoření. Stanovení diagnózy totiž může být někdy dost obtížné. Autor vám představí Maslachovou škálu vyhoření pro pomáhající profese, škálu znechucení a další nástroje pro diagnostiku vyhoření. Poslední kapitola se soustředí na intervenční perspektivy, především na práci s vyhořením na individuální úrovni, podporu pro sociální pracovníky a v závěru kapitoly je případová studie. Po této kapitole už následuje jen závěr a literatura, která vám přinese další informace o této problematice.


Naše shrnutí

Tato publikace je určená především sociálních pracovníkům, kteří by si z ní měli odnést informace o příčinách syndromu vyhoření. Kniha by jim měla toto onemocnění přiblížit a zároveň je naučit zvládat situace, aby se u nich syndrom už neobjevil. Publikace je členěná do mnohých podkapitol. Některé podkapitoly jsou však méně členěné. Na druhou stranu k přehlednosti přispívají výčty, několik tabulek, zvýraznění kurzivou či tučným písmem atd.

název knihy : Syndrom vyhoření

Autor: Myron D. Rush
Překlad : Miroslava Čejková
Nakladatelství: Návrat domů
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 129
ISBN: 80-7255-074-8
Co najdete v knize

Autor knihy již na jejím obalu metaforicky vyjadřuje velmi přesně podstatu syndromu vyhoření. Říká, že když člověk zapálí oba konce svíčky, získá sice více světla, ale svíčka dříve vyhoří. To platí i pro člověka. Příliš velké nadšení ho může vést k rychlému úpadku, který se projevuje v rovině fyzického i psychického zdraví. Autor publikace začíná svým vlastním příběhem o tom, jak byl nejdříve ve své kariéře velmi úspěšný a poté vyhořel, a proto i na základě své osobní zkušenosti shrnuje syndrom vyhoření. Svou knihu shrnuje do dvanácti kapitol, které popisují, jak se z výkonného iniciátora stane přihlížející, deset faktorů způsobujících syndrom vyhoření, další faktory, jež připívají k syndromu vyhoření, symptomy syndromu vyhoření, hlavní důsledky vyhoření, tipy na zotavení se po vyhoření, dokončení ozdravného procesu, duchovní aspekty syndromu vyhoření, poradenskou péči o oběti syndromu vyhoření, obnovu pozitivního postoje, prevenci syndromu vyhoření a požehnání syndromu vyhoření. Do poslední kapitoly se výrazněji promítá náboženský podtext.


Naše shrnutí

Publikace se velmi dobře čte. Vychází z vlastní zkušenosti se syndromem vyhoření, a proto nejde jen o suchý výklad této poruchy. Obsahuje praktické návody, jak lze s touto poruchou bojovat. Kromě toho přináší podněty pro zajímavá zamyšlení. Kniha nahlíží na syndrom vyhoření nejen z psychologického hlediska, ale také náboženského. Ovšem i ateisté si najdou v publikaci své, takže je vhodná skutečně pro každého, kdo se zajímá o syndrom vyhoření.

název knihy : Stres a zdraví

Autor: Joshi Vinay
Překlad : Dagmar Tomková
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2007
Počet stran: 156
ISBN: 978-80-7367-211-9
Co najdete v knize

Stres ovlivňuje zdraví člověka. To už je dnes všeobecně známo. Pokud chcete na celou problematiku nahlédnout z komplexního pohledu, bude pro vás tato kniha tou správnou volbou. Kniha rozebírá stres v šestnácti kapitolách. Jsou zaměřené všeobecně na stres, stresovou reakci, stres v souvislosti s metabolismem, srdeční záchvaty, stres a vředy, typy osobnosti a temperament, stres a reprodukci, imunitní systém, depresi, paměť a stres, bolest, stárnutí, vědecké pozadí řízení stresu, techniky zvládání stresu a chudobu. Vytvoříte si tak kompletní obrázek o stresu, o tom, jak fungují mechanismy stresové reakce, proč na každého působí stres jinak. Lépe si uvědomíte, na jaké všechny oblasti našeho života stres dopadá. V závěru publikace jsou ještě tři dodatky zaměřené na závod (samozřejmě v souvislosti se stresem), úvod do teorie přirozeného výběru a na to, jak pracuje srdce.


Naše shrnutí

Tato publikace vám pomůže si uvědomit, jak moc nás stres ovlivňuje. Lidé si zpravidla uvědomují, že stres je špatný, ale nevidí již jeho skutečný dosah. Kniha je přehledná. Jednotlivé kapitoly jsou členěné do mnohých podkapitol. Snadno se v publikaci zorientujete. V tom vám pomohou i odtržky a několik grafů a dalších znázorněních, kterými je kniha doplněná. Nákresy jsou černobílé a kniha je v měkké vazbě.


Diskuse (1 komentář)

Helena, (28. 07. 2011 16:30) Reagovat
Děkuji pane profesore,že jste něco takového napsal.Budu se snažit , se podle toho řídit.
Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Syndrom-vyhoření.cz
Kontakty